دیگه به گذشته برنمی گردم

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


دیگه وقتی می رم خونه شون، لباس راحتی نمی پوشه و موها و بازوهاشو نشونم نمی ده. معمولا چادرسرش می کنه. دیگه به چشمهاش حریصانه و لذت طلبانه و مشتری مابانه نگاه نمی کنم. دیگه وقتی تنها هستیم از شوهرش بد نمی گه و نمی گه شومبولش بلند نمی شه که باهاش کاری بکنه. دیگه بهم زنگ نمی زنه و پشت تلفن حرفهای تحریک کننده نمی زنه و من خودمو نمی کشم تا برم ببینمش و اون به هزار بهونه خونه راه نده یا نذاره دست بهش بزنم. دیگه نمی رم خونه شون حموم و شورت خونیشو نگاه کنم و توی حموم خودارضایی کنم. دیگه مدتهای خیلی زیادیه که فکرشو نمی کنم و افکارسکسی با اون مشغولم نمی کنه. دیگه مثل سابق به اسم کوچیک صداش نمی کنم و نسبتشو با خودم می گم. دیگه دلم به حال خودم نمی سوزه و احساس بدبختی نمی کنم. دیگه از ترس این که حرفهام لو رفته باشه و از ترس آبروریزی به خودم نمی لرزم. دیگه وقتی می رم خونه شون به نیت چشم چرونی و تحریک جنسی نمی رم. حتی یه نگاه لحظه ای همراه با لذت به اون نمی کنم. با این که الان هیکلش تپل مپل شده و اونی شده که من دلم می خواست اما دیگه گذشت اون زمانی که من آرزوی همبستری با اونو داشتم. دیگه هیچوقت توی تنهاییمون پیشم گریه نکرده و من با انگشتم اشکهاشو از روی صورتش پاک نکرده م. دیگه چپ و راست نمی رم خونه شون و براش چیز میز نمی خرم و حمالی و التماسشو نمی کنم. دیگه خیلی وقته که ازاسارتش در اومده م.  دیگه امکان نداره من به گذشته برگردم. دیگه حتی یه لحظه از لذت آرامشی که به دست آورده م رو به اون همه  سالهای پراز رنج و شکنجه نمی دم. دیگه به گذشته برنمی گردم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها